Korespondenční adresa tábořiště:

LDT Lišice, Lišice 132, 334 44 Dolní Lukavice

Mapa

1. den 29. června

V úmorném vedru vbelhal se do hradního města lord Játu. Osvěžen douškem chladné vody, počal se vyprávěti děsivý příběh. Za zdí číhá nebezpečí! Úkolem rodu lorda Játu byla kontrola stavu opevnění, avšak jeho rod byl napaden nám neznámým, a o to nebezpečnějším, nepřítelem. Velká rada, složena ze ctihodných lordů, navrhla, že je potřeba zvolit si ze svého středu krále. Ve svobodné volbě byl zvolen ten nezkušenější z nich, statečný lord Játu. V Trůnním sále proběhla slavnostní korunovace. Poté král Játu svolal veškeré rody, aby projednaly plán obrany. Abychom zůstali v bezpečí, bude nutné zazdít nejslabší místo opevnění, bránu. Materiál na stavbu je však nákladný a budeme muset tvrdě pracovat….

2. den 30. června

Král Játu si dnes zvolil ze ctihodných lordů svého pobočníka. Předal mu odznak nové funkce a s ním i práva a povinnosti spojené. Privilegii pobočníka krále jsou vydání vyhlášky závazné pro následujících 24 hodin, spolurozhodující právo s králem ve věcech sporných a rozdělování finančních toků ostatním rodům.

Jaké pravomoci by podle Vás ještě mohl mít pobočník krále?

3. den 1. července

Sprchlo. Veškeré rody opustily bezpečí svých hradů a vydaly se vydělávat potřebné groše ke zlepšení ochranného opevnění. Král posmutněl a zatoužil po veselé kratochvíli. Kejklířů nemaje, oblékli si lordi pestrobarevné ponožky a jali se společně potěšit krále. Veselá píseň a zprávy od lordů o získání prvních grošů způsobily všeobecné veselí.

Zajímalo by Vás, jaké užitečné práce jednotlivé rody vykonávají?

4. den 2. července

Nejmladší rody se dnes učily zachovávat kamennou tvář v chrámu mnohotvářného boha. Některé rody se snaží upoutat pozornost krále chvalozpěvy oslavujícími královu chrabrost a moudrost. Nejodvážnější rytíři vyjíždějí po setmění za zeď, aby zjistili, zdali se nebezpečí neblíží příliš rychle. Byly zapáleny strážné ohně, aby noční hlídka našla bezpečnou cestu zpět.

5. den 3. července

Život na hradech se dnes probudil do pošmourného ospalého rána. Vydatný déšť ztížil rytířům sedlání koní a odjezd za službou, kterou se zavázali vykonávat. Rytířské ctnosti však nedovolily pochybujícím oddálit či dokonce zrušit odjezd. Únava a nepřízeň počasí vedly k menším sporům, ale nebylo to nic, co by nevyřešil čestný souboj na ostří mečů.

6. den 4. července

V podhradí krále Játu se pracovalo již od brzkého kuropění. Král pozval spřátelené rody k rytířskému klání, aby dopřál všem potřebný čas hojnosti a oddychu. V rozličných disciplínách prověřujících obratnost, sílu a vytrvalost, ukázali rytíři své kvality. Rytířské ctnosti přikazují všem jednat čestně a po právu. I tak lordi, pážata a mazalové složili společnou přísahu na králův meč, že se budou vyvarovati ve hrách podlým praktikám a nečestnému jednání.

PŘÍSAHA LORDŮ A PÁŽAT
Pro tu světskou slávu budou riskovat i hlavu.
Rytíř vydá v sázku svůj život, erb i kraj.
Pro tu světskou slávu, jenom pro tu slávu,
posoudíme v právu, nejlepším se staň.

PŘÍSAHA MAZALŮ
Nechovat se zbaběle,
chránit svoje přátele.
Rytíř v nouzi pomáhá,
přísaháme všem!

7. den 5. července

Když se ráno sešly rody v hodoví síni, oznámil pobočník, že král se již v nočních hodinách vydal se svým panošem tajnou cestou k dračí sluji. Královský rozkaz, který byl doručen pobočníkovi, žádal veškeré rody, aby přišly králi na pomoc. Protože stezku do dračí sluje smí znát jen král a jeho lordi, museli vazalové překonat cestu poslepu. Každý vazal se poté slanil do dračího doupěte, aby přinesl jedno dračí vejce. Lordi se svými rody poté dostali vejce do ochrany.

Večer byl uspořádán závod dotrackých koní.

8. den 6. července

Večer se nejstarší rody vypravily na noční hlídku za zeď. Služba to byla velmi náročná, proto rody během dopoledne nabíraly sílu v poloze horizontální. Když se vazalové se svými lordy a pážaty zotavili, sdělili králi, že vzhledem k teplému počasí zeslábly přítoky pitné vody a bude potřeba postavit přehrady na hlavních tocích v království. Uhádnete, kolik bylo postaveno přehrad?

9. den 7. července

Šachy, hra králů, mimo jiné dominovaly dnešnímu dopoledni. Lordi, z pověření krále, zaučovali vazaly v této taktické hře jako přípravu na skutečný boj. Nejstarší rod vazalů se zdokonaloval v umění mnohotvářného boha. Dokonalé masky změnily tvář celého rodu k nepoznání. Král, inspirován touto dovedností, povolá zítra lazebníky, aby omladili jeho tvář.

Jakou proměnu byste mu doporučili?

Král Játu

10. den 8. července

Sotva se slunce ráno opřelo do hradeb, vyjely skupiny odvážných rytířů na obhlídku kamenné zdi. Cestou, aby si ukrátily čas oddychu, procvičovaly rytířské ctnosti. Někteří jedinci si dokonce s sebou přinesli malá zvířátka, ale ta jim byla včas a neprodleně odejmuta. Všichni rytíři se vrátili bez potíží a v pořádku.

11. den 9. července

Z nařízení krále byly všechny rody vyslány do dalekého okolí, aby zkontrolovaly stav zásob a doplnily případné nedostatky. Zmáháni vedrem, odložili po dlouhé době rytíři zbrojní šat a osvěžili svá těla v chladivých vodách nedaleké čižické tůně. Náročná cesta všechny zmohla. Koně s povděkem ržáli ve stínu borovic, zatímco lordi se svými vazaly spočinuli v chladu kamenných stěn trůnního sálu.

12. den 10. července

Denní slunce rozpalovalo brnění do ruda. Nejnáročnější práci měli dnes lovci velkých mamutů, kteří museli ulovená zvířata dopravit do bezpečí zásobovacích stanů. Naštěstí pro ně, dnes poslední rody dostavěly mosty na hlavních cestách v království. Rodové pokladny se úspěšně plní groši. Noční hlídka zahlédla v lese pohyb neznámých jezdců. Naštěstí unikla jejich pozornosti. Nebezpečí se blíží. Moc času nám již nezbývá…

13. den 11. července

Dopoledne se všechny rody oddávaly radostnému veselí. Přijeli obchodníci s rozličným zbožím, umělci a artisté. Klid před bouří však netrval příliš dlouho. V noci svolal král všechny rody k bráně. Noční hlídka zahlédla neznáme jezdce již v těsné blízkosti brány. Bylo nutné rychle jednat. S prozřetelností, povolal král již před časem do království kupce, kteří vezou potřebný materiál. Kupci dorazili právě dnešní noci. Za vydělané groše byly nakoupeny kvádry, kterými nejlepší ze stavitelů zazdili bránu. Hotovost však nestačila a kupec byl neústupný. Požadoval výměnou za poslední materiál tu největší vzácnost našeho království – dračí vejce. Na to však král nepřistoupil a navrhl, aby rozhodla vyšší vůle. Ve hře na šachovnici Jezdec a král volili jednotliví lordi uvážené tahy. Hra byla velmi napínavá. Kupec byl domýšlivý a v nestřežené chvíli dostal od krále mat. Brána je zazděná. Král promluvil k poddaným a vyzval je, ať zítra ráno povolají své rodiny zpět z vnitrozemí k nám.

ohňová show