1) Na každé dítě je třeba vyplnit vždy novou přihlášku. Každá vyplněná přihláška (přihlašovací formulář) je brána za závaznou s uplatněním storno poplatků.

2) Po vyplnění přihlášky se zasílá současně nevratný rezervační poplatek 2000,- Kč na osobu.

3) Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději do 30.4.2023

5) Tábor je možno po dohodě hradit na splátky, rozložené dle vašich možností a potřeb mimo rezervačního poplatku.

6) Při každé platbě musí být v poznámce uvedeno jméno dítěte, variabilní symbol (telefonní číslo uvedené při registraci).

7) V ceně poukazu není zahrnuta doprava na tábor a z tábora.

8) Rodiče, nebo zákonný zástupce má povinnost zajistit pro účastníka tábora:

     a) kartičku pojištěnce

     b) list účastníka (bezinfekčnost)– ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor.

     c) posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem (stačí kopie) – od roku 2020 je tato způsobilost platná 2 roky.

     d) kontaktní telefony na rodiče, případně pověřené osoby, které budou k dispozici v době konání tábora (pokud se bude lišit od údajů v přihlášce)

     e) odvšivení dítěte před odjezdem na tábor. Při zjištění vší u dítěte na vstupním filtru, bude dítě na náklady rodičů, vráceno domů k odvšivení!

     f) pravidelně užívané léky v originálním balení s příbalovým letákem. Léky musí být označeny jménem dítěte s pokyny k užívání.

Stornopoplatky a způsoby plateb.

 1. RODIČ MÁ PRÁVO ZRUŠIT PŘIHLÁŠKU A REZERVACI ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

4 týdny (29. – 35. den) před zahájením tábora – vracíme 80% z částky

3 týdny (22. – 28. den) před zahájením tábora – vracíme 70% z částky

2 týdny (15. – 21. den) před zahájením tábora – vracíme 50% z částky

1 týden (8. – 14. den) před zahájením tábora – vracíme 30% z částky

7 a méně dní před zahájením tábora – vracíme 0% z částky

 1. PŘI ZRUŠENÍ POBYTU DÍTĚTE ze ZÁVAŽNÝCH DŮVODů, KTERÉ NEMŮŽE RODIČ OVLIVNIT (NEMOC, HOSPITALIZACE, ÚRAZ DÍTĚTE, DOLOŽENÁ LÉKAŘSKOU ZPRÁVOU):
 • před zahájením tábora – bude odečteno 10% z ceny,
 • během konání tábora – bude vrácena poměrová částka ceny za neodebranou stravu,
 • NÁROKOVAT VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NELZE Z DŮVODŮ:
 • subjektivní pocity dítěte – stýskání
 • porušení táborového řádu
 • zdravotní problémy zjištěné na táboře při vstupní prohlídce, příp. během tábora – infekční onemocnění, vši, zatajení závažného onemocnění a užívání medikace (např. psychické poruchy, epilepsie atd.)
 • z důvodu jiné akce (dovolená, soustředění…)
 • pokud uvedený kamarád či sourozenec ve Vaší přihlášce nezašle přihlášku, anebo tábor zruší.

Platba v hotovosti – NELZE

Platba složenkou – LZE (na účet 397446309/0800 vedené u České spořitelny, a.s.)

Platba fakturou – V případě čerpání z prostředků FKSP nebo z příspěvku od zaměstnavatele vystavíme fakturu po dodání fakturační údajů.

Platba převodem na běžný účet –
číslo účtu: 397446309/0800 vedené u České spořitelny, a.s.
variabilní symbol: telefonní číslo uvedené při registraci

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte (nebo dětí), které je uvedeno na přihlášce.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR

Provozovatel této stránky jako pořadatel dětských táborů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen “GDPR” dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.detskytaborzs.cz nebo oslovení organizace či jejich pracovníků prostřednictvím telefonu, e-mailového kontaktu uděluji DĚTSKÉMU TÁBORU, z.s. se sídlem Křivoklát 190, PSČ 270 23, IČO: 64707458, emailový kontakt: detskytaborzs@gmail.com (dále jen “Dětský tábor”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Dětského tábora subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení / emailová adresa / telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Zasílání obchodních nabídek Dětského tábora. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na dětské tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Dětského tábora.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

 • do odvolání

Subjekt údajů odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Dětského tábora tj. www.detskytaborzs.cz či oslovení pracovníků Dětského tábora prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Dětským táborem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Dětskému táboru poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na dětský tábor pořádaný Dětským táborem subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení / bydliště / pohlaví dítěte / emailová adresa rodičů / telefonický kontakt rodičů / datum narození přihlašovaného dítěte / další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Dětský tábor nutné k přípravě a organizaci dětského tábora. V případě nutnosti je po Dětské táboru mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Dětským táborem.
 • Zasílání obchodních nabídek Dětského tábora. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na dětské tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Dětského tábora.
 • Subjekt údajů souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů zachycující jeho dítě (přihlášenou osobu). Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci dětského tábora, a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

 • fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů a ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků dětského tábora
 • Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt údajů odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Dětského tábora tj. www.detskytaborzs.cz či oslovením pracovníků Dětského tábora prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Dětským táborem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Dětskému táboru poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt údajů souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu detskytaborzs@gmail.com. Dále Subjekt údajů souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na dětský tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných podmínek.

Poučení Subjektu údajů: 

Dětský tábor tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Dětského tábora či o účast dítěte Subjektu údajů či samotného Subjektu údajů na dětském táboře poskytovaným Dětským táborem , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Dětský tábor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Dětský tábor nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Dětského tábora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Dětský tábor při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Dětského tábora, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.