Adresa pro zasílání poštovních zásilek: Lišice 132, Dolní Lukavice, 33444

1. července 2023

A z návštěvníků stali se indiáni…

Pomocí znovunalezeného pergamenu jsme se pokusili přivolat ducha indiánského šamana Wasapely. Společně jsme vyslovili zaklínadlo, ale Wasapela se nám nezjevil. Místo něj se zjevil jeho strážce Játu Witkoinmu, který nás bude provázet na naší čtrnáctidenní cestě.

2. července 2023

Strážce ducha Wasapely, moudrý Játu Witko Inmu, si dnes svolal všechny kmeny na Posvátnou Louku. V čase, kdy slunce sestupovalo z nejvyššího místa, pravil Játu Witko Inmu, že po celou noc učil náčelníky kmenů indiánské moudrosti. Vědění je však tak obsáhlé, že každému jednotlivému náčelníkovi předal pouze jeden um. Dnešního dne se malí indiáni učili od svých kmenových náčelníků první dovednost. Učení bylo náročné a tak doplnili síly chutnou krmí – indiánskými nitěmi s mletým prérijním bizonem.

3. července 2023

V okolí se objevily stopy divoké zvěře, proto se malí indiáni pod vedením svých náčelníků vydali získávat zkušenosti se stopováním do prérie. Cestou některé kmeny nalezly své dávno ztracené totemy, jiné si vyrobily nové. Z ulovené pernaté zvěře ohnivé vařečky připravily rozlétané ptáčky. Po dobrém lovu a chutné krmi si indiáni užili večerní křepčení za zvuku dunivých bubnů.

4. července 2023

Dnešní noc a brzké ráno byli výjimečně klidné. Nejmenší indiáni se odvážili strávit noc v týpí pod ochranou velkého Manitoua. Po východu slunce sešly se všechny kmeny na Posvátné Louce, aby se opět setkaly s Játu Witko Inmem. V mlžném oparu stoupajícího slunce vystoupil velký strážce, aby přivítal kmenové náčelníky a pověřil je předáním dalších indiánských mouder a dovedností, těm, kteří jsou ještě na cestě za poznáním. Za jejich trpělivou práci byli všichni odměněni péřovými boulemi s bílou zálivkou.

5.července 2023

Nebe k nám bylo milosrdné. Déšť osvěžil prérii, ale nenapáchal žádné škody. Tento čas trávily kmeny aktivním odpočinkem, vyprávěním indiánských příběhů a žvýkáním kůží. V podvečerním chladném vzduchu, za svitu posledních slunečních paprsků, využili bojovníci čas k poměřování sil.

Víte, jak vás my, indiáni, nazýváme?

6. července 2023

Po ranním kuropění sešly se kmeny Miniwakanů, Sekyráků, Rychlých šípů, Čikariů, Šošonů, Lapaček snů a Akutapiů na Posvátné Louce, toužíce učit se dalšímu indiánskému vědění a modrosti věků. Čikariové, v překladu veverky čikarí, se navrátili ke svým kořenům a předávali nejmladším členům kmene veškeré vědění a historii předků. Na dnešním velkém sněmu byli podrobeni zkoušce zasvěcení synové a dcery náčelníků. Museli překonat rozbouřenou řeku, proplazit se nepozorovaně rozlehlou prérií mezi nepřátelskými indiány, zabít holými ústy jedovatého hada a pozřít ho bez pomoci rukou.

Kdo z vás by dokázal v tak těžké zkoušce obstát?

7. července 2023

Naši prérii dnes zasáhla úmorná vedra. Stateční bojovníci se vypravili z prérie do luk a lesů hledat vydatné prameny čerstvé, chladivé, průzračné, křišťálové, čiré, osvěžující vody. Pomocí důmyslné pasti lovili v proudu řeky dravé ryby, které spolu s koženými vaky s vodou dopravili do vesnice. Po zbytek dne odpočívali ve stínu kmenového týpí.

8. července 2023

Manitou dnes seslal na zem mnoho slunečních paprsků a vyprahlá prérie nebyla vhodná k lovu. Obtěžkáni koženými vaky s nejnutnějším vybavením, putovaly všechny kmeny do míst, kde je krajina hostinnější. Chladné vody čižického jezera poskytují osvěžení unavené duši a horkému tělu. Ve stínu stromů na břehu jezera rokovaly kmeny v rodinných radách.

Jak jste přežili ve vaší prérii horké počasí vy?

9. července 2023

Vedro bylo takové, že i stromy v rýnech usychaly. Mraky nad prérií stále nenesou toužebně očekávaný déšť a zem je suchá jako saharský písek. I vypravili se odvážní členové kmenů po skupinách do chladnějších lesů plnit úkoly náčelníků. Byly to zkoušky síly, vytrvalosti, obratnosti i důvtipu. Nejúspěšnější bojovníci byli slavnostně oceněni před večerní kmenovou radou. V podvečer, když se prodloužily stíny a zem se ochladila, proběhlo všekmenové klání v házení barevnými kruhy a uhýbání před měchuřinou.

10. července 2023

Manitou konečně seslal pár kapek deště na vyprahlou zem, ale jen toliko, aby prach pod nohama bojovníků přestal vířit. Strážce ducha Játu Witkoinmu moudře promluvil na ranní radě kmenů a uhasil všechny kmenové ohně, aby rudý oř nemohl pohltit zemi, suchou jako troud. Zasvěcení předávali indiánskou moudrost novým bojovníkům. Miniwakani a Akutapi se nezalekli nových překážek a dokázali připravit krmi bez ohně. Všechny kmeny obstály v dnešních zkouškách, a tím získali brk do čelenek náčelníků.

Kolik spadlo kapek na vaši prérii, abychom věděli, kam putovat za vodou?

11. července 2023

Dnes se nesl celým tábořištěm bujarý smích. Z nedaleké osady bledých tváří k nám přijela dostavníkem squaw Chacha Eliška. Před žhnoucími paprsky jsme se skryli ve stínu bříz a rozpálená těla jsme ochladili v proudící vodě. Velké finále Kužahova souboje vyvrcholilo v podvečer. Miniwakani, Sekyráci, Rychlé Šípy, Lapačky snů a Akutapi se utkali ve vybíjené a ringu.

12. července 2023

Po nočním vlahém dešti nás čekalo svěží ráno. Již po páté a naposledy se malí indiáni vydali vstříc posledním zkouškám. Většinu členek náčelníků již zdobí pět per na znamení úspěšného složení zkoušek. Pouze v čelence Minkakupi zeje jedno prázdné místo. Abychom se mohli setkat se samotným Wasapelou, musí být čelenky kompletní. Jak to zařídíme? V podvečer se všechny indiánské kmeny sešly před hlavním týpí, aby byla zahájena první indiáda. Vice vám prozradí záznamy stínů.

..

13. července 2023

V nočních hodinách sešli jsme se naposledy na Posvátné louce tak, jak jsme se domluvili s velkým strážcem. Tajíce dech, při svitu svící jsme s napětím očekávali, zda se nám konečně podaří spatřit indiánského šamana Wasapeliho. Na čelence Akutapiů stále chybí poslední pero. Šance na zjevení šamana je ohrožena. Velký strážce je nesmlouvavý a nechce uznat zkoušky za splněné. Zkoušíme ještě sílu zjevného pergamenu „Copricapo indiano cinco plumilla“ zní hlasy indiánských kmenů do tmy. V záři a dýmu barevného ohně vystupuje sám velký Wasapeli a mírní slova svého strážce. Celých 14 dní nás sledoval a za naši odvahu, sílu a spolupráci přichází s nadějí. Uhodneme-li místo, kde se nachází šat symbolizující dosažení indiánské moudrosti, bude jí dosaženo a oděním do šatu budou naše zkoušky uznány. Malí indiáni, synové a dcery, náčelníci promýšlejí význam slov a po chvíli přichází s možným řešením. Vysíláme ty nejlepší z nejlepších, kteří se nejlépe umístili v kmenových fofrnících, aby šli místo prozkoumat. Podařilo se!

14. července 2023

Dnešním dnem jsme se rozloučili se všemi malými indiány. Ještě jsme si užili spoustu legrace v dopolední pouti. Děkujeme všem bledým tvářím, které nám s důvěrou svěřili své malé indiánky do péče. Příští rok se na ně budeme opět těšit. Již je možnost se s předstihem zaregistrovat na další tábor.